තුනපහ ඇඹරුම් යන්ත්‍ර විකිනීමට තිබේ

Other
#HORE03402

by ටෙනිසන් පියතිලක  02 Jul 19 04:00 PM,   Monaragala,Hingurukaduwa

  • Advertisement Category :  Other
Price : Rs 30,000 
1)ඇඹරුම් යන්ත්‍රය
දැලක් මගින් ඇඹරීම සිදුවේ
හොස් පවර් 5(hp)
කිලෝ වොට් 3.7(kw)
කිසිදු Repair කීරීමක් සිදු කර නැත..
2)ඇඹරුම් යන්ත්‍රය
ප්ලෙට් දෙකක් මගින් ඇඹරීම සිදු වේ.
මොටර් එක නැත..අනෙත් උපාංග ඇත..කිසිදු Repair කීරීමක් සිදු කර නැත..
දැනට ඇඹරුම් කිරීම සිදු කරයි..
(මිල ගනන් කත කර ගැනීමට පුලුවනි..)
  Show Mobile

Type of Ad :  Sell

  • Address :  තණමල්විල
Want to Sell Your Property ? Post Your Advertisement