ඉඩමක් විකිණීමට

Lands
#LARE05102

by Sameera Padeep  05 Aug 19 09:55 PM,   Monaragala,Bibile

  • Advertisement Category :  Lands
Price : Rs 100,000 per perch
බිබිල, බෝගහලන්ද, බලවේගය අසල, පර්චස්20ක ඉඩම විකිණීමට. බිබිල නගරයට 1කිලොමීටරයකින්, රෝහලට හා පොලිසියට 800මීටරයක් පමනි. විමසීම්-: 0712214279, 0112747990.
  Show Mobile

Type of Ad :  Sell
Land size :  ?????? 20

  • Address :  
Similar Advertisements Near You
    Want to Sell Your Property ? Post Your Advertisement